QUẢN LÝ BÁO CÁO - LỊCH TUẦN - THÔNG BÁO - YC XỬ LÝ

[ Log In ]
Skip Navigation Links

MẪU KÊ KHAI DANH SÁCH GCN NGHỈ HƯỞNG BHXH SAI, HỎNG

 Các khoa vào tải file đính kèm tên "05-GCN GỬI VỀ KHOA"