QUẢN LÝ BÁO CÁO - LỊCH TUẦN - THÔNG BÁO - YC XỬ LÝ

[ Log In ]
Skip Navigation Links

Đề Cương nghiên cứu KHKT

 

ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU

Nhóm nghiên cứu:

 

I./Các phần

1.     Tên đề tài:

2.     Mục tiêu nghiên cứu: 2.

3.     Tổng quan: nét chính

4.     Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: số mẫu, phương pháp…

5.     Dự kiến kết quả nghiên cứu:

6.     Kết luận (dự kiến).

HỘI ĐỒNG THÔNG QUA NỘI DUNG

II/Kế hoạch triển khai

1.     Làm đề cương và thông qua đề cương: tháng 1  

2.     Thiết kế nghiên cứu: tháng 1

3.     Thu thập tư liệu: tháng 2- tháng 8

4.     Viết đề tài: tháng 9-10

5.     Thông qua đề tài: tháng 10,11

PHÒNG KHTH THEO DÕI TIẾN ĐỘ

III/ Dự kiến chi phí

1.     Viết đề cương, thông qua đề cương:

2.     Thu thập mẫu: (100 000đ/mẫu).

3.     Viết đề tài:

4.     Nhận xét:

5.     Nghiệm thu:

KẾ TOÁN THEO DÕI VÀ KiỂM SOÁT CHI

IV. Các đề cương được duyệt sẽ làm thành 3 bản gửi các Phòng để theo dõi.

 * Vào Menu Xem Báo Cáo\Xem Công văn Tải File Powerpoint Đề Cương.