QUẢN LÝ BÁO CÁO - LỊCH TUẦN - THÔNG BÁO - YC XỬ LÝ

[ Log In ]
Skip Navigation Links

Thông báo qui chế KHKT, Qui chế HĐ KHKT, Qui chế Đào tạo

 Đề nghị Khoa Phòng vào Menu Xem Cong văn để Download về xem và phổ biến toàn NV của Đơn vị mình.