QUẢN LÝ BÁO CÁO - LỊCH TUẦN - THÔNG BÁO - YC XỬ LÝ

[ Log In ]
Skip Navigation Links

Thông báo QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM 2018 (Dự Thảo)

- Đề nghị Khoa, Phòng, Đơn vị trực thuộc bệnh viện vào website chinhhinhphcn.com. Sau đó Login bằng tài khoản IT đã cung cấp (vào góc phải phía trên), khi Login thành công thì vào Menu xem Báo cáo\Xem Công văn download thông báo có tiêu đề " QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM 2018(Dự Thảo)" về phổ biến trong toàn thể CB CNV của đơn vị mình xem và đóng góp ý kiến.

- Các đơn vị tổng hợp lại ý kiến(nếu có) và gửi vào email : havanthuan75@yahoo.com trước ngày 30/01/2018.

 * Lưu ý: Nếu đơn vị nào không Login vào được xin liên hệ IT theo số điện thoại : 0919837555 để được hỗ trợ.