QUẢN LÝ BÁO CÁO - LỊCH TUẦN - THÔNG BÁO - YC XỬ LÝ

[ Log In ]
Skip Navigation Links

Thông báo tiêu chí xếp loại đề tài, sáng kiến

 TIÊU CHÍ XẾP LOẠI

Căn cứ qui chế chi tiêu nội bộ năm 2017 đã ký ban hành, Điều 12 chi cho đề tài nghiên cứu khoa học của cá nhân và tập thể được báo cáo tại Bệnh viện và các hội nghị chuyên ngành theo các mức độ sau:

  • Loại 1: 700.000 VNĐ
  • Loại 2: 1.000.000 VNĐ
  • Loại 3: 1.500.000 VNĐ
  • Loại 4: 2.000.000 VNĐ

Việc xếp loại đề tài do Hội đồng khoa học của Bệnh viện quyết định.

Để xếp loại đề tài và các sáng kiến cải tiến Hội đồng đưa ra các tiêu chí để xếp loại như sau:

TIÊU CHÍ XẾP LOẠI ĐỀ TÀI KHOA VÀ SÁNG KIẾN CẢI TIẾN

1.   Đề tài khoa học:

  • Loại 4 các đề tài đáp ứng các tiêu chí sau:

-      Đề tài mới, báo cáo lần đầu, có ý nghĩa thực tiễn, có thể áp dụng ngay.

-      Đề tài nghiên cứu công phu, thời gian dài (>1 Năm), báo cáo hoàn chỉnh.

-      Ưu tiên thực hiện tại bệnh viện.

-      Đề tài được hội đồng đánh giá là xuất sắc

  • Loại 3 các đề tài đáp ứng các tiêu chí sau:

-  Đề tài đã thực hiện, đã báo cáo, nghiệm thu nay bổ sung thêm tư liệu.

-   Đề tài được hội đồng khoa học thông qua đạt Khá

  • Loại 2 các đề tài đáp ứng các tiêu chí sau:

-    Đề tài mang tính tổng hợp, thống kê.

-    Thời gian theo dõi, đánh giá ngắn chưa đủ để kết luận.

-    Đề tài được hội đồng khoa học thông qua đạt Trung bình

  • Loại 1 các đề tài đáp ứng các tiêu chí sau:

-    Đề tài chưa hoàn thiện, đang triển khai, còn thiếu sót.

-    Đề tài mang tính cập nhật kiến thức, tổng quan…        

-    Đề tài cần tiếp tục nghiên cứu thêm.

 2.   Sáng kiến, cải tiến

  • Loại 2:

-         Có ý nghĩa thực tiễn có thể đưa áp dụng ngay.

-         Có hiệu quả kinh tế.

-         Được Hội đồng khoa học đánh giá mức độ khá trở lên.

  • Loại 1:

-         Có ý nghĩa thực tiễn, cần hoàn chỉnh tiếp để có thể áp dụng.

-         Được Hội đồng khoa học đánh giá mức độ trung bình.

 

                            Duyệt                                                  PHÒNG KHTH

                ( GIÁM ĐỐC đã ký )                                              (Đã ký )

          BS CKII. ĐỖ TRỌNG ÁNH                               BS CKII. MAI VĂN THU