QUẢN LÝ BÁO CÁO - LỊCH TUẦN - THÔNG BÁO - YC XỬ LÝ

[ Log In ]
Skip Navigation Links

Thông báo các khoa download công văn 08/BHXH-GD1 để xem và thực hiện

 Thông báo các khoa download công văn 08/BHXH-GD1 để xem và thực hiện

* Vào Menu Xem báo cáo\Xem Công văn\ Chọn PKHTH để download (phải đăng nhập bằng User mới download được)