QUẢN LÝ BÁO CÁO - LỊCH TUẦN - THÔNG BÁO - YC XỬ LÝ

[ Log In ]
Skip Navigation Links

THÔNG BÁO THUỐC CẬN DATE

 

STT TÊN THUỐC HOẠT CHẤT ĐƠN
 VỊ
ĐƯỜNG
 DÙNG
DATE TỔNG
1 Crestor 10mg Rosuvastatin Viên Uống 30/4/2018 302
2 Exforge 10/160mg Amlodipin 10mg  + Valsartan 160mg Viên Uống 11/01/2018 151
3 Glucovance 500/5 Metformine 500+ Glibenclamide 5mg Viên Uống 25/08/2018 476
4 Glucovance 500/2,5 Metformine 500+ Glibenclamide 2,5mg Viên Uống 30/8/2018 142
5 Janumet 50/850 Sitagliptin 50mg + Metformin 850mg Viên Uống 09/08/2018 575
6 Lipitor 10mg Atorvastatin Viên Uống 06/02/2018 816
7 Onglyza 2.5mg Saxagliptin viên Uống 30/4/2018 84
8 Singulair 10mg Montelukast sodium  Viên Uống 03/03/2018 91
9 Aciclovir 800 Aciclovir 800mg Viên Uống 04/08/2018 61
10 Larevir 100 Lamivudin 100mg Viên Uống 24/5/2018 146