QUẢN LÝ BÁO CÁO - LỊCH TUẦN - THÔNG BÁO - YC XỬ LÝ

[ Log In ]
Skip Navigation Links

Danh mục thuốc tài trợ tại Bệnh viện (Đã báo giao ban)

Danh mục thuốc tài trợ (Cập nhận ngày 30/10/2018)

Kính đề nghị các khoa thu xếp sử dụng sớm trước khi hết date